ระบบการจัดการศึกษา

  • ระดับปริญญาโท จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเเป็น 2 ภาคศึกษาปกติ และอาจจัดให้มีการศึกษาในภาคศึกษาฤดูร้อน โดยใช้เวลาในศึกษา 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเเป็น 2 ภาคศึกษาปกติ ใช้เวลาในการศึกษา 3 ภาคการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

ภาคการศึกษาระดับปริญญาค่าธรรมเนียมการศึกษา
/ภาคการศึกษา
หมายเหตุ
ภาคปกติ
(เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์)
ปริญญาโท8,000 – 10,000 บาทการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต15,000 บาท
ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
ปริญญาโท
– ครุศาสตรมหาบัณฑิต
– ศืลปศาสตรมหาบัณฑิต
– รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
21,000 – 23,000 บาท
– 21,000 บาท
– 21,000 บาท
– 21,000 บาท
– 23,000 บาท
– 23,000 บาท
ภาคพิเศษ
(เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
ปริญญาเอก31,000 – 80,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  • และเงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตร/สาขาวิชากำหนดไว้แล้ว