การเข้าศึกษาต่อ

การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

  • จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี และระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ค่าใช้จ่าย

  • ภาคปกติ (เรียน จ. – ศ.)                      ภาคเรียนละ   8,000 – 10,000 บาท
  • ภาคพิเศษ (เรียน ส. – อา.) ปริญญาโท   ภาคเรียนละ 21,000 – 25,000 บาท
  • ภาคพิเศษ (เรียน ส. – อา.) ปริญญาเอก  ภาคเรียนละ 31,000 – 80,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต                        ภาคเรียนละ 15,000 – 16,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  • เงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตรและสาขาวิชากำหนดไว้แล้ว