ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566…
Read More

กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปี…
Read More

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 คลิกเข้าสู่ระบบรับ…
Read More

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 และ การประชุมวิชาการนำเสน…
Read More

บัณฑิตวิทยาลัย มรส. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึก…
Read More