สาส์นจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด

(รองอธิการบดีฯ ผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)


🎈บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มา ตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า (2561-2564) 4 นโยบาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์บัณฑิตศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

🎈แนวทางการพัฒนาในแต่นโยบายให้หลักในการบริหารคุณภาพเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธิ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

🎈บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มา ตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทุ่ม