ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นสูง  มุ่งสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหน่วยกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชื่อมประสานความร่วมมือจากทุกคณะ และทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนศักยภาพของท้องถิ่น โดยกำหนดให้ “GRADSRU” เป็นค่านิยมหลัก (Core values) ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อมุ่งยกระดับงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกด้านให้มีมาตรฐานระดับสากล เท่าทันพลวัตกระแสของสังคมโลก (Globalization) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศ มีมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนท้องถิ่น (Relevance) ผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Digitalization) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนางานบัณฑิตวิทยาลัยที่ยั่งยืน (Sustainability) และเชื่อถือได้ (Reliability) บนพื้นฐานการทำงานทุกฝ่ายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ (Unity)

สายตรงคณบดี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.