ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

  • ปริญญาเอก : อ.ด. (ภาษาศาสตร์)
PhoneE-mailFacebook

อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร
รองคณบดี

วุฒิการศึกษา : (ปร.ด.) การบริหารกระบวนการยุติธรรม

E-mailPhoneFacebook
อาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ผู้ช่วยคณบดี

วุฒิการศึกษา : Linguistic and Applied Linguistic

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา
ผู้ช่วยคณบดี

วุฒิการศึกษา: ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา