ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ.ด. ภาษาศาสตร์

ดร.อมร หวังอัครางกูร

ดร.อมร หวังอัครางกูร

รองคณบดี

ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

ผศ.ภวิกา ภักษา

ผศ.ภวิกา ภักษา

ผู้ช่วยคณบดี

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ผู้ช่วยคณบดี

Linguistics and applied Linguistics (PH.D.)