ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
ผู่ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

  • วุติการศึกษา : ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
graduate@sru.ac.thบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
รองคณบดี

การศึกษา

  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์
รองคณบดี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://graduate.sru.ac.th