ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
รองอธิการบดีฯ ผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

  • วุติการศึกษา : ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
graduate@sru.ac.thบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
รองคณบดี

การศึกษา

  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย