ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

  • ระดับปริญญาเอก ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551
  • ระดับปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2541
  • ระดับปริญญาตรี ป.พยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสรรค์ ประชารักษ์ พ.ศ. 2535
khunwatt@hotmail.comบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
รองคณบดี

การศึกษา

  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เครือหงส์
รองคณบดี

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://graduate.sru.ac.th