ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์
รองอธิการบดีฯ ผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

  • วุติการศึกษา : – ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
graduate@sru.ac.thบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ
รองคณบดี

การศึกษา

  • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย