ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อ.ด. ภาษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร

อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร

รองคณบดี

ปร.ด. (การบริหารกระบวนการยุติธรรม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา

ผู้ช่วยคณบดี

ค.ม. จิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ผู้ช่วยคณบดี

Linguistics and applied Linguistics (PH.D.)