สรุปจำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

………

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา617
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน11
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต22
4รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสตร์ศาสตร์11
5นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์33
รวม8614

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนตุลาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา33
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ11
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต123
รวม527

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน11
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน11
3ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการชุมชนท้องถิ่น22
รวม44

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ11
2บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต11
3รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสตรศาสตร์11
รวม213

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกรฏาคม 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา8210
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ22
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต55
4นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์11
รวม10818