ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสังเขปมีดังนี้

พ.ศ. 2519 ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการและต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2547 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2559 ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี และมีหลักสูตรทีเปิดใหม่ คือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2563 มีหลักสูตรทีเปิดใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ระดับปริญญาโท
  • – หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • – หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • – หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
  • – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
  • – หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • ระดับปริญญาเอก