ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยสังเขปมีดังนี้

พ.ศ. 2519ก่อตั้งวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2535เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช (ร.9) โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
พ.ศ. 2540จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการและต่อมาได้จัดตั้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล เป็นคณบดีคนแรก
พ.ศ. 2545รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2547โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2559ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี
พ.ศ. 2560ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี และมีหลักสูตรที่เปิดใหม่ คือ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2563มีหลักสูตรทีเปิดใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
พ.ศ. 2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดี จนถึงปัจจุบัน

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

ปรัชญา

บัณฑิตศึกษา พลังปัญญาแห่งท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และกำกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลบนศักยภาพของท้องถิ่น

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานสากลตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
  2. ประสานความร่วมมือกับคณะ หลักสูตร สาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ
  3. กำกับและควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานสากล
  4. บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความทันสมัย คล่องตัว และมีความน่าเชื่อถือ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

โครงการสร้างการบริหารงาน

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานสนับสนุน และอำนวยการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างกรบริหาร ดังนี้