• ที่ตั้ง : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ที่ 9 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
  • Tel : 077913382, 0817871144, 081 7872020
  • Fax : (077) 913382
  • E-mail : graduate@sru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/graduate.sru