บุคลากรประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ติดต่อภายใน : #1972
สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : ศศ.ม. การวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการวิจัย
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
suwatana98@gmail.com
ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : ศ.ม. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการวิจัย 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
giff_gg@hotmail.com
อาหมาด อาดตันตรา
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานหลักสูตร สนับสนุนการเรียนการสอน และมาตรฐานวิทยานิพนธ์
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
aamard14@gmail.com
ศุราภรณ์ เพชรมีศรี
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานทะเบียน วัดผล และบริการการศึกษา 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1973
ponkaew577@hotmail.com
ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานทะเบียนและบริการการศึกษา 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
dao_dao47@hotmail.com
อมรรัตน์ คงพันธ์
นักวิชาการศึกษา
 • การศึกษา : ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานการจัดการวารสาร 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
sru.journal@gmail.com
ละออง ภักดีคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • การศึกษา : ศศ.บ. การตลาด สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : การบริหารงานทั่วไป
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1973
laong189@hotmail.com
หทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
 • การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการ งานพัสดุ และจัดซื้อ จัดจ้าง 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1973
hathai_lim@hotmail.com
จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • การศึกษา : บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานทะเบียนและการเงิน 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1700
julalux_bebe1516@hotmail.com
กุสุมา ไชยพัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • การศึกษา : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1972
graduate@sru.ac.th
รัฐนิจ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการโสตทัศน์
 • การศึกษา : ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน 
 • เบอร์ติดต่อภายใน : #1972
ae.com7@gmail.com
อโณทัย เพชรพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • การศึกษา : ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอน
 • เบอร์ติดต่อภายใน : -