วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์

วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ละออง ภักดีคำ

ละออง ภักดีคำ

งานโครงการและงบประมาณ

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย

สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย

งานมาตรฐานงานวิจัย

นักวิชาการศึกษา

ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์

ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์

งานมาตรฐานงานวิจัย

นักวิชาการศึกษา

อาหมาด อาดตันตรา

อาหมาด อาดตันตรา

งานมาตรฐานงานวิจัยและหลักสูตร

นักวิชาการศึกษา

ศุราภรณ์ เพชรมีศรี

ศุราภรณ์ เพชรมีศรี

งานทะเบียนและวัดผล

นักวิชาการศึกษา

ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์

ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์

งานรับสมัคร

นักวิชาการศึกษา

อมรรัตน์ คงพันธ์

อมรรัตน์ คงพันธ์

งานวารสาร

นักวิชาการศึกษา

กุสุมา ไชยพัฒน์

กุสุมา ไชยพัฒน์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัสดุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์