ตัวอย่างภาพถ่ายขอสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา

 • ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 • บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ดังนี้

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน
 • สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
 • ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

 • มีคุณสมบัติตามข้อ (1)
 • สอบรายวิชาเสริม “ผ่าน”
 • สอบประมวลความรู้ “ผ่าน”
 • สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผ่าน”
 • ผู้ศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านการประเมินดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ส่งเล่มงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา
 • นำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร