รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็น/เรื่อง :

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน

กิจกรรมการมีส่วนร่วม :

คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยดำเนินการประเมินผลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผลจากการมีส่วนร่วม :

ด้านของการประเมินค่าน้ำหนักคะแนนประเมินน้ำหนัก * คะแนน/100
1. การนำแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ204.000.80
2. การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย203.000.60
3. การบริหารงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้152.950.44
4. การประเมินคุณภาพในด้านต่าง ๆ103.670.37
5. ความสำเร็จเชิงประจักษ์ในการพัฒนาชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย
6. การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในปีที่ผ่านมา102.330.23
7. การประเมินคุณภาพการบริหาร และคุณลักษณะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง154.230.63
รวมทุกด้าน903.08
คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก = น้ำหนัก * คะแนน * 100/90
ระดับผลการประเมิน : ระดับพอใช้

การนำผลการมีส่วนร่วมไปพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน :

  1. บัณฑิตวิทยาลัย นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดี ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 – 2570 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และวางแผนในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
  2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 – 2570 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี ในปีถัดไป

เอกสารประกอบการดำเนินงาน :

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 – 2570

ผู้รายงาน : ผศ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี : 18 เมษายน 2566


ประมวลภาพกิจกรรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (การสอบวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

ประมวลภาพการจัดอบรมการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน)