หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
 • ชื่อย่อ : ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Curriculum and Instruction)
 • ชื่อย่อ : M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ปรัชญา

การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทสังคม

 • วัตถุประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีหลักสูตรและการเรียนการสอนและสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่เพื่อการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำแสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางวิชาการ การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2.  มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร
 3. กรณีไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ
 • มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • แผน ก 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • 1) วิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
  • 2) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • แผน ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • 1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
  • 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • 3) หมวดเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   • 3.1) วิชาบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
   • 3.2) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • 4) วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  • 1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต
  • 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • 3) หมวดเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
   • 3.1) วิชาบังคับไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
   • 3.2) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  • 4) การค้นคว้าอิสระไม่เกิน 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร 

 • 1) หมวดวิชาเสริมทักษะ
  • วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
   • ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) English for Graduate Students
   • COM1001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) Computer for Graduate Students
 • 2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต
  • แผน ก(2) 6 หน่วยกิต และแผน ข 6 หน่วยกิต
   • CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) Educational Philosophy for Instruction Development
   • CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) Educational Research Methodology
 • 3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
  • 3.1) วิชาบังคับ
  • แผน ก(2) 9 หน่วยกิต และแผน ข 9 หน่วยกิต
   • CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) Curriculum Development
   • CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) Instructional Development
   • CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) Research in Curriculum and Instruction
  • 3.2) วิชาเลือก
  • แผน ก(2) 9 หน่วยกิต และแผน ข 15 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
   • CUR2505 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 3(2-2-5) Instruction for Cognitive Development
   • CUR2506 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย 3(2-2-5) Instruction for Effective Development
   • CUR2507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) Instruction for Psychomotor Development
   • CUR2508 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) Instruction for Learning Skills Development
   • CUR2509 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 3(2-2-5) Instruction for Service Learning
   • CUR2510 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 3(2-2-5) Instruction for Research-Based Learning
   • CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) Seminar in Curriculum and Instruction
   • CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) Information Technology for Curriculum and Instruction Development
   • CUR3502 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) Instruction for E-Learning
   • CUR4504 สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ 3(2-2-5) Statistics for Research and Using Statistical Program
   • CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน 3(2-2-5) Development of Instructional Innovation
   • CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) Curriculum and Instruction Assessments
 • 4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  • 4.1) วิทยานิพนธ์แผน ก(1) 36 หน่วยกิต และแผน ก(2) 12 หน่วยกิต
   • CUR6602 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต Thesis
   • CUR6603 วิทยานิพนธ์ 1 9 หน่วยกิต Thesis 1
   • CUR6604 วิทยานิพนธ์ 2 9 หน่วยกิต Thesis 2
   • CUR6605 วิทยานิพนธ์ 3 9 หน่วยกิต Thesis 3
   • CUR6606 วิทยานิพนธ์ 4 9 หน่วยกิต Thesis 4
  • 4.2) การค้นคว้าอิสระแผน ข 6 หน่วยกิต
   • CUR6601 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต Independent Study

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ศษ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ค.ด (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี

ผศ.ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

Ph.D. (Education-English) Massey University, New Zealand

ผศ.ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์

ผศ.ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ศษ.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ

ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร

ดร.ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.พนาน้อย รอดชู

ผศ.ดร.พนาน้อย รอดชู

กรรมการและเลขานุการประจำหลักสูตรฯ

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย