📢ระบบการจัดการศึกษา

📌จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี และระดับปริญญาเอกใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี”

📌จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี และระดับปริญญาเอกใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

📢คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
  • เงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตรและสาขาวิชากำหนดไว้

📢ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ระดับ
ภาคพิเศษ/ภาคการศึกษา
ภาคปกติ/ภาคการศึกษา
หมายเหต
(เสาร์-อาทิตย์)
(จันทร์-ศุกร์)
ประกาศนียบัตรบัณบัณฑิต
15,000.-
1.5 – 2 ปีการศึกษา
ปริญญาโท
23,000.-
10,000.-
2 – 5 ปีการศึกษา
ปริญญาเอก