หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 • ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Graduate Diploma in Teaching Profession
 • ชื่อย่อ : Grad. Dip. in Teaching Profession

ปรัชญา

การบูรณาการทางปัญญา สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรพัฒนาครูที่ไม่จบสายครูให้สามารถประกอบวิชาชีพครูด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชาความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้และมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากล ในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาความเป็นครู ที่มีความสมดุลทั้งเนื้อหาสาระ กิจกรรม และการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นครูมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน การเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตที่มุ่งมั่นในการเป็นครูมืออาชีพ มีความรัก ศรัทธา มีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพครูอย่างแท้จริง

ระบบการจัดการศึกษา

 • ระบบการศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มี คุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง
 2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจำตัวครู ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน
  • สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสือ อนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
 3. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
  • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุด ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ว่าด้วยสาระความรู้และสมรรถนะข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ดังนี้
  1. หมวดวิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
   • รายวิชาชีพครูบังคับ
    • EDU0101 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) Professional Teacher and Morality
    • EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) Educational Philosophy and Curriculum Development
    • EDU0103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 3(3-0-6) Language and Culture for Teachers
    • EDU0104 จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5) Psychology of Teachers
    • EDU0105 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) Learning Management and Classroom Management
    • EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) Learning Measurement and Evaluation
    • EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) Innovation and Information Technology in Education
    • EDU0108 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) Research for Learning Development
    • EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) Quality Assurance in Education
    • EDU0110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2(0-4-2) Teaching Profession Practicum
   • รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
    • EDU0201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(300) Internship in Education 1
    • EDU0202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(300) Internship in Education 2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม

ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ

Ph.D. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยบาณรัสฮินดู ประเทศอินเดีย

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จิณัฐตา สอนสังข์

อาจารย์ ดร.จิณัฐตา สอนสังข์

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ปรุษยา เกียรติศีรี

อาจารย์ ดร.ปรุษยา เกียรติศีรี

กรรมการประจำหลักสูตรฯ

Ph.D. (Education English) Massey University