📚 แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย

ที่เรื่อง ไฟล์ WORD ไฟล์ PDF
1.แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา📥Pdf Flie
2. แบบขออนุมัติหัวข้อบทนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ (บ.1) และสรุปย่อแบบเสนอหัวข้อบทนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร (บ.1/1)  📝Word file📥Pdf file
3.แบบเสนอขอสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2) 📝Word file📥Pdf file
4.แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2/1) 📝Word file📥Pdf file
5.แบบนำส่งเค้าโครงบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.2/2) 📝Word file📥Pdf file
6.แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำบบทนิพนธ์ (บ.3) 📝Word file📥Pdf file
7.แบบขอสอบบทนิพนธ์ (บ.4) 📝Word file📥Pdf file
8.แบบรายงานผลการสอนบทนิพนธ์ (บ.4/1) 📝Word file📥Pdf file
9.แบบเสนอบทนิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดย่อ (บ.5) 📥Pdf file
10.แบบการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บ.5/1) 📥Pdf file
11.แบบรายงานผลการตรวจสอบบทคัดย่อ (บ.5/2)📥Pdf file
12.แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.6) 📝Word file📥Pdf file
13.แบบนำส่งบทความ เผยแพร่ทาง website (IR Sru) 📥Pdf file
14.หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (ระดับบัณฑิตศึกษา) 📥PDF File
*หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป