บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนราชการเทียบเท่าคณะ จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เป็นหน่วยกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน

เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในองค์กรแก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ จึงได้จัดทำแบนเนอร์เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ได้ ดังนี้

แบนเนอร์

ท่านสามารถ copy โค๊ดด้านล่าง ไปใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ได้เลย

ท่านสามารถ copy โค๊ดด้านล่าง ไปใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแบนเนอร์ได้เลย