ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566 

ประกาศผลสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2566…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (การบริหารการศึกษา/หลักสูตรและการสอน) ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึก…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567

อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศ…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

คลิก…. อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

คลิก….. อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากา…
Read More