กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประจำปี…
Read More

ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2567

ประกาศเพื่อทราบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย…
Read More

เปิดจองชุดครุย สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดจองชุดครุยสำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารั…
Read More

ประกาศด่วน! ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

📌 ประกาศด่วน! สำหรับบัณฑิต ทุกคนที่มีรายชื่อในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ฝ่ายงานทะเบ…
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อ จากเลขบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเ…
Read More

กำหนดการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) และมหาบัณฑิต (ป.โท) ประจำปี 2563

หนังสือแจ้งการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2563+กำหนดการฝึกซ้อม+ใบตอบรับ+ใบจองคร…
Read More