โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
INTEGRATED THESIS & RESEARCH MANAGEMENT SYSTEM (iThesis)

ตัวอย่างสีปกวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(สามารถดูตัวอย่างจริงได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย และหอสมุดกลาง) ตัวอย่างสีปก

แนะนำโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

  • รายละเอียด

คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

VDO การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

เว็บไซต์โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

วิดีทัศน์แนะนำการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

วิดีทัศน์อบรมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

  • การใช้งานในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
  • การใช้งานในบทบาทของเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่หอสมุด
  • ติดต่อสอบถาม
      หากอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 

Facebook : https://www.facebook.com/graduate.sru
E-mail : ithesis.info@sru.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077-913381, 081-7871144