หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Arts in Tourism and Hospitality Business Management Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย
  • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ)
  • ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ)
 • ภาษาอังกฤษ
  • ชื่อเต็ม : Master of Arts (Tourism and Hospitality Business Management)
  • ชื่อย่อ : M.A. (Tourism and Hospitality Business Management)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ตามระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทํางานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
 3. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 4. กรณีไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ
 • มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

อัตราค่าการศึกษา/ภาคการศึกษา

 • 28,570 บาท (กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติจะมีค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม (International student fee 10,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน 1 (หน่วยกิต)แผน 1 (หน่วยกิต)แผน 2 (หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาแกน
1.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
24
18
6
30
18
12
2. วิทยานิพนธ์12
3. การค้นคว้าอิสระ6
รวม ไม่น้อยกว่า3636

รายวิชาในหลักสูตร 

1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาน(ท-ป-ศ)
MTH100อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพลวัตโลก (and Hospitality Industry in the Global Dynamics)3(3-0-6)

2) หมวดวิชาแกน 18 หน่วยกิต

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาน(ท-ป-ศ)
MTH101ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (Research Methodology for Tourism and Hospitality)(2-2-5)  
MTH102การจัดการการอย่างยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวและบริการบนฐานทรัพยากรท่องถิ่น (Sustainable Management for Tourism and Hospitality Based on Local Resources)3(3-0-6)
MTH103การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล (Change Management and Human Resource Management in the Digital Era)3(3-0-6)  
MTH104การจัดการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (Digital Marketing Management for Tourism and Hospitality Businesses)3(3-0-6)  
MTH105การจัดการเชิงกลยุทธ์และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ (Strategic Management and Entrepreneurship for Tourism and Hospitality Businesses)3(3-0-6)
MTH106สัมมนาการเป็นผู้บริหารมืออาชีพสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (Professional executive seminar for tourism and hospitality business)3(2-2-5)  

3) หมวดวิชาเลือก

 • แผน 1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • แผน 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาน(ท-ป-ศ)
MTH201การคิดเชิงออกแบบเพื่อการจัดการประสบการณ์และคุณภาพบริการ (Design Thinking for Service Quality and Experience Management)3(3-0-)
MTH202ประเด็นสมัยใหม่ด้านการจัดการจุดหมายปลายทางและอีเว้นท์ เพื่อการท่องเที่ยว (Contemporary Issues in Destination and Event Management for Tourism)3(2-2-5)
MTH203ประเด็นการจัดการโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Logistic management Issues for Tourism Industry)3(2-2-5)
MTH204นวัตกรรมการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและองค์รวม (Innovative Management for Health and Wellness Tourism Businesses)3(3-0-6)
MTH205ประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Strategic Management Issues for Tourism Business in the Digital Era)3(2-2-5)
MTH206ประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Strategic Management Issues for Service Business in the Digital Era)3(2-2-5)
MTH207ประเด็นการบริหารจัดการการศึกษาสําหรับการท่องเที่ยวและบริการ (Education Management Issues for Tourism and Hospitality)3(2-2-5)

4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 • แผน 1 จํานวน 12 หน่วยกิต
 • แผน 2 จํานวน 6 หน่วยกิต (สามารถเลือก MTH301 หรือ MTH302)
รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาน(ท-ป-ศ)
MTH301การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)6
MTH302การเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (Executive Experience Enhancement)6(90)  
MTH302วิทยานิพนธ์ (Thesis)12

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.สิญาธร นาคพิน

ดร.สิญาธร นาคพิน

ประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ

Doctor of Hotel and Tourism Management (D.HTM) Hong Kong Polytechnic University

ดร.จีรติ พูนเอียด

ดร.จีรติ พูนเอียด

กรรมการประจำหลักสูตร

Ph.D. Tourism and Event Management