คำอธิบายรายวิชาและเอกสารประกอบการสอน

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

Sorry, no posts were found.

การพัฒนาหลักสูตร

CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)   Curriculum Development   หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ปัจจัยพื…

นิติศาสตรมหาบัณฑิต /บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สัมมนาทางกฎหมาย

LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6)   Seminar in Law   ปัญหาในสถานการณ์สังคมปัจจุบันและทันสมัยในกฎหมายม…

การจัดการโซ่อุปทาน

MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)   Supply Chain Management   กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจั…

การจัดการการผลิต

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)   Production Management   วัตถุประสงค์และความสําคัญของการจัดการการผ…

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต /รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู