📃 แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

ที่เรื่องไฟล์ WORD ไฟล์ PDF
1บันทึกขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรPDF File 📄
2คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษาที่พ้นระเบียบทางการเงินPDF File 📄
3คำร้องขอสำเร็จการศึกษา PDF File 📄
4คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ PDF File
5คำร้องขอลาพักการเรียน PDF File 📄
6คำร้องขอย้ายสถานศึกษา PDF File
7คำร้องขอลาออก PDF File 📄
8คำร้องทั่วไป PDF File 📄
9คำร้องขอโอนผลการเรียน /ยกเว้นการเรียนรายวิชา PDF File 📄
10คำร้องขอเปลี่ยนเกรด I (บัณฑิตวิทยาลัย) PDF File 📄
11ใบมอบฉันทะ PDF File 📄
12ขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ PDF File 📄
13ขอใช้สถานที่📝Word File
14ขออนุญาตเลื่อนวันส่งงานนิพนธ์ PDF File 📄
15แบบฟอร์มข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)📝Word File
16คำร้องขอเปลี่ยนแผนการสมัคร/เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร (สำหรับผู้สมัครใหม่) PDF File 📄
17คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)PDF File 📄
18คำร้องขอเปิดรายวิชาพิเศษPDF File 📄
19คําร้องขอเปลียนสาขา แผนการศึกษา หลักสูตร สังกัด คณะPDF File 📄
20– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (2 รายวิชา เปิดเรียน)
– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (5 วิชา)
– คำร้องจดทะเบียน กรณีพิเศษ (ยังไม่เปิดเรียน)