แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

3 สิงหาคม, 2020 / News Post

การรับสติกเกอร์ติดรถสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ

เพื่อสะดวกต่อการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ จึงให้นักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ที่มีรถยนต์ทุกคน สามารถรับสติ๊กเกอร์ติดรถ ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 (คุณวิภาวดี) ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาค...
Read More
10 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
1 2 3 11