แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

9 มีนาคม, 2021 / News Post

📢 ประกาศ!! ผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์
Read More
11 กุมภาพันธ์, 2021 / News Post

แต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศแต่งตั้งกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Read More
3 กุมภาพันธ์, 2021 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้บัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์

* ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์
Read More
19 มกราคม, 2021 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตร ค.ม.การบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

Download ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
Read More
1 2 3 13