เปลี่ยนแปลงการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครเป็นทางอินเตอร์เน็ต (Online) เท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563

** Click Download ดูรายละเอียดในการสมัคร (จำเป็นต้องใช้ประกอบในสอบคัดเลือกฯ)**

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077- 913381, 081- 7871144 หรือ 081 – 7872020

Click…. เข้าสู่

(หากท่านไม่เข้าใจระบบการรับสมัครฯ กรุณา Download เพื่อดูตัวอย่างการใช้ระบบ)