1. ปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศ!! เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
  1.  เปิดเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย(www.graduate.sru.ac.th) หรือสแกน QR Code LINE
  2.  โหลดคำร้องที่ต้องการ (เมนู “เอกสารเผยแพร่” เลือก “แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ”)
  3.  กรอกข้อความลงในคำร้อง (พร้อมระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์)
  4.  สแกนหรือถ่ายรูปคำร้อง ส่งทาง LINE “กลุ่มบัณฑิตศึกษา มรส.”
  5.  รับเอกสารฉบับสำเนาผ่านทาง E-mail หรือ LINE

**เอกสารฉบับจริงสามารถรับได้ตามวันและเวลานัดหมาย