โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานสนับสนุน และอำนวยการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้