ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา : การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศ
  • ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
  • เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในศาสตร์ต่าง ๆ บนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
  • ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา