ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

📍 ปรัชญา

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

📍 วิสัยทัศน์

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

📍 พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถิ่นและประเทศ
  3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในศาสตร์ต่าง ๆ บนภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
  5. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

📍 วัตถุประสงค์

  1. มุ่งผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ
  2. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นท้องถิ่นเป็นฐาน
  3. ให้การบริการเผยแพร่ความรู้สู่ท้องถิ่นและสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ