สาขาวิชานิติศาสตร์

Teacher

ผศ.ดร.จิตดารมย์ รัตนวุฒิ

Category

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Law Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)
 • ชื่อย่อ : น.ม.
 • ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Law (Program in Laws)
 • ชื่อย่อ : LL.M.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
 • มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้และการตีความกฎหมายให้เข้าถึงแก่นแห่งความยุติธรรม นำองค์ความรู้ทางกฎหมายในระดับสูงไปแก้ปัญหาในสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และหลักนิติธรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. ด้านความรู้ เพื่อให้มหาบัณฑิตผู้มีความรู้ทางกฎหมายในระดับสูง โดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสามารถนำหลักการที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้
 2. ด้านทักษะ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย โดยการวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เกิดทักษะในการใช้กฎหมายสำหรับการแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
 3. ด้านเจตคติ เพื่อให้มหาบัณฑิตเข้าถึงปรัชญาของกฎหมายและความยุติธรรมยึดหลักวิชาชีพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติบนฐานความรู้ คู่คุณธรรม

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
 3. มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการ จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
 • แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)
  • หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา
 • แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
  • หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 2 รายวิชา

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาพื้นฐาน เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • LAW๑๔๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) Legal Research Methodology
  • LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) Theories and Principles of Criminal Law
  • LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) Theories and Principle of Public Law
  • LAW๑๔๐๔ นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law
 • หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ดังนี้
  • กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  • LAW๑๕๐๑ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓(๓-๐-๖) Human Right and Criminal Justice
  • LAW๑๕๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Criminal Law
  • LAW๑๕๐๓ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓(๓-๐-๖) Administration of Criminal Justice
  • LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Criminology and Penology
  • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  • LAW๑๖๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Constitutional Law and Political Institutions
  • LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Administrative Law
  • LAW๑๖๐๓ กฎหมายการปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) Local Administration Law
  • LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓(๓-๐-๖) Administrative Court Establishment Laws and Procedure Administrative Case
 • หมวดวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • LAW๑๗๐๑ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓(๓-๐-๖) Economic Crime
  • LAW๑๗๐๒ กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน ๓(๓-๐-๖) Labour Law and Labour Problems
  • LAW๑๗๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Civil Procedures Law
  • LAW๑๗๐๔ กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย ๓(๓-๐-๖) Bankruptcy and Business Reorganization
  • LAW๑๗๐๕ กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Commercial Law
  • LAW๑๗๐๖ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) Special Problems in Natural Resources and Environmental Law
  • LAW๑๗๐๗ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ไทย ๓(๓-๐-๖) Law and Thai Economics
  • LAW๑๗๐๘ กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน ๓(๓-๐-๖) ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN
  • LAW๑๗๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) Law on information Technology
  • LAW๑๗๑๐ กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Contract and Tort Law
  • LAW๑๗๑๑ กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางอาญา ๓(๓-๐-๖) Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution
  • LAW๑๗๑๒ การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นความสัมพันธ์ในคดีอาญา ๓(๓-๐-๖) Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation
  • LAW๑๗๑๓ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓(๓-๐-๖) International Criminal Law
  • LAW๑๗๑๔ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓(๓-๐-๖) Penalty law
  • LAW๑๗๑๕ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) English for Lawyer
  • LAW๑๗๑๖ กฎหมายรัฐสภา ๓(๓-๐-๖) Parliament Law
  • LAW๑๗๑๗ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓(๓-๐-๖) Administration of State Affairs Law
  • LAW๑๗๑๘ กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ๓(๓-๐-๖) Law on Political Parties
  • LAW๑๗๑๙ กฎหมายเลือกตั้ง ๓(๓-๐-๖) Election Law
  • LAW๑๗๒๐ กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี ๓(๓-๐-๖) Law and State Policy on Women
  • LAW๑๗๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน ๓(๓-๐-๖) Law on Public Domain
  • LAW๑๗๒๒ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล ๓(๓-๐-๖) Law on Public Information Access and Rights of Privacy
  • LAW๑๗๒๓ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖) Constitutional Court and Constitutional Procedure
  • LAW๑๗๒๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) Law on Public Personnel Management
  • LAW๑๗๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) Corporate Finance Law
  • LAW๑๗๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) International Environmental Law
  • LAW๑๗๒๗ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ๓(๓-๐-๖) Arbitration Law
  • LAW๑๗๒๘ กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Family and Succession Law
  • LAW๑๗๒๙ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓(๓-๐-๖) Consumer Protection Law
  • LAW๑๗๓๐ ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) Advanced Problems in Criminal Law
  • LAW๑๗๓๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน ๓(๓-๐-๖) Theories and Principle of Private Law
 • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
  • LAW๑๙๐๑ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต Thesis
 • หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
  • ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) English for Graduate Students
  • COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) Information Technology for Graduate Students
แผน ข จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาพื้นฐาน เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • LAW๑๔๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) Legal Research Methodology
  • LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) Theories and Principles of Criminal Law
  • LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) Theories and Principle of Public Law
  • LAW๑๔๐๔ นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law
 • หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
  • กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
  • LAW๑๕๐๑ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓(๓-๐-๖) Human Right and Criminal Justice
  • LAW๑๕๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Criminal Law
  • LAW๑๕๐๓ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ๓(๓-๐-๖) Administration of Criminal Justice
  • LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Criminology and Penology
  • LAW๑๕๐๕ กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Evidence Advanced Law
  • LAW๑๕๐๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Criminal Procedures Law
  • กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน
  • LAW๑๖๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Constitutional Law and Political Institutions
  • LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Administrative Law
  • LAW๑๖๐๓ กฎหมายการปกครองท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) Local Administration Law
  • LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓(๓-๐-๖) The arrangement of Administrative Court and Advanced Administrative Procedure Law
  • LAW๑๖๐๕ ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) Advanced Problems in Public Law
  • LAW๑๖๐๖ สัมมนาทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) Seminar in Law
 • หมวดวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
  • LAW๑๗๐๑ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓(๓-๐-๖) Economic Crime
  • LAW๑๗๐๒ กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน ๓(๓-๐-๖) Labour Law and Labour Problems
  • LAW๑๗๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Civil Procedures Law
  • LAW๑๗๐๔ กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย ๓(๓-๐-๖) Bankruptcy and Business Reorganization
  • LAW๑๗๐๕ กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Commercial Law
  • LAW๑๗๐๖ ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) Special Problems in Natural Resources and Environmental Law
  • LAW๑๗๐๗ กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ไทย ๓(๓-๐-๖) Law and Thai Economics
  • LAW๑๗๐๘ กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน ๓(๓-๐-๖) ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN
  • LAW๑๗๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) Law on information Technology
  • LAW๑๗๑๐ กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) Advanced Contract and Tort Law
  • LAW๑๗๑๑ กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางอาญา ๓(๓-๐-๖) Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution
  • LAW๑๗๑๒ การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นความสัมพันธ์ในคดีอาญา ๓(๓-๐-๖) Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation
  • LAW๑๗๑๓ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๓(๓-๐-๖) International Criminal Law
  • LAW๑๗๑๔ กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ ๓(๓-๐-๖) Penalty law
  • LAW๑๗๑๕ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) English for Lawyer
  • LAW๑๗๑๖ กฎหมายรัฐสภา ๓(๓-๐-๖) Parliament Law
  • LAW๑๗๑๗ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๓(๓-๐-๖) Administration of State Affairs Law
  • LAW๑๗๑๘ กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ๓(๓-๐-๖) Law on Political Parties
  • LAW๑๗๑๙ กฎหมายเลือกตั้ง ๓(๓-๐-๖) Election Law
  • LAW๑๗๒๐ กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี ๓(๓-๐-๖) Law and State Policy on Women
  • LAW๑๗๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน ๓(๓-๐-๖) Law on Public Domain
  • LAW๑๗๒๒ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล ๓(๓-๐-๖) Law on Public Information Access and Rights of Privacy
  • LAW๑๗๒๓ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖) Constitutional Court and Constitutional Procedure
  • LAW๑๗๒๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) Law on Public Personnel Management
  • LAW๑๗๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) Corporate Finance Law
  • LAW๑๗๒๖ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) International Environmental Law
  • LAW๑๗๒๗ กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ๓(๓-๐-๖) Arbitration Law
  • LAW๑๗๒๘ กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) Comparative Family and Succession Law
  • LAW๑๗๒๙ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ๓(๓-๐-๖) Consumer Protection Law
  • LAW๑๗๓๐ ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) Advanced Problems in Criminal Law
  • LAW๑๗๓๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน ๓(๓-๐-๖) Theories and Principle of Private Law
 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
  • LAW๑๘๐๑ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต Independent Study
 • หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต
  • ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) English for Graduate Students
  • COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) Information Technology for Graduate Students

Our Main Teachers

ผศ.ดร.จิตดารมย์ รัตนวุฒิ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.นพดล ทัดระเบียบ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 23,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question