📚 รายชื่องานวิจัยปี 2561

ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ก)

 1. ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล. (2561). “การศึกษาการปฏิบัติสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ(โพธิ์ จนฺทสโร) ตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน” ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. สุนันทา ภักดีไทย , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. ปรัศนี อัจจิมาพร, ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. อภิจิตร์ ณ นคร , บรรจง เจริญสุข และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. ภัควดี ผลพฤกษา, ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). การกระจายภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. ประเชิญ พันธุ์อร่าม, ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ นิคม จารุมณี. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคใต้. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยานิพนธ์ (แผน ก)

 1. เศณวี อ่ำครอง, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “ศึกษาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. กิตติ วิเศษ, บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. อรพินท์ เมฆแดง , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ณัฐติกา ลนกฐิน , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดรัตนาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. สาระภี สินธุ์ทอง , สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดบางคู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบซิปป์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. ณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา , วัฒนา รัตนพรหม และ สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 7. พระมหาอัครพงษ์ พูลผล , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย : กรณีศึกษา การบริหารของเจ้าอาวาสของวัดในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8. ชนิดาภา จันทร์มีศรี , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. รัชนี ศรีสุวรรณ , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ บริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. พลอยณัชชา จันทร์ไชยแก้ว , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. อภิชัย สว่างใจ, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ สนชัย ใจเย็น. (2561). “การมีส่วนร่วมของกำลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี“. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 12. ภาวดี มหรรณพ, สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาค้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. ปริวรรต ธงธวัช , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร กับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. ศุภกร เกษกล้า , สมคิด นาคขวัญ และ “นัฎจรี เจริญสุข”. (2561). ภาวะผู้นำยอดเยี่ยมของผู้บริหารวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. จันทร์ทิพย์ จามิตร , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 16. ไพลิน หนูนวล , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 17. นันทนา สุพร , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การบริหารคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. ปิยวรรณ จามิตร , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 19. โชติรส สุวรรณรัตน์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
  ประสิทธิผล งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 20. เจริญศรี พิริยะกุลประสิทธิ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 21. กัญญ์วรา ไทยหาญ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ สิญาธร ขุนอ่อน. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี“. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 22. อำภา จรเด่น, โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. วัฒนชัย บุญสนอง , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2“. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. กรกนก หอมละออ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. ปริชาต บุญศรีนุ้ย , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. อุบลวรรณ บุญแก้ว, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ พลกฤต แสงอาวุธ. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 27. สุจิน ศรีประภา , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 28. วณัฐสนันท์ กมลบูรณ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 29. สุดารัตน์ พรหมอินทร์, บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การจัดการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 30. พรพิมล อุ่นเสียม , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 31. อมรรัตน์ ปรีชา , สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ“. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. นุชศราภรณ์ คงช่วย , วัฒนา รัตนพรหม และ วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ. (2561). “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาฝาชี อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 33. นิตยา ลิ่มสนิท , วัฒนา รัตนพรหม และ จิรศักดิ์ แซ่โค้ว. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. ศิริรัตน์ บัวชู , วัฒนา รัตนพรหม และ ธัญญา กาศรุณ. (2561). การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธีการแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 35. ปานทิพย์ ตุลพันธ์ , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ กฤษณี สงสวัสดิ์. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยโดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 36. สุธีพร สมเขาใหญ่ , มัทนียา พงศ์สุวรรณ และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สิชลบ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน สิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 37. มนัญญา เมฆสุข , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ ว่าที่ รต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง. (2561). “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้ แบบไตรสิกขา“. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 38. สมศักดิ์ เวชแดง , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 39. กฤตพร ทองสุข , สิญาธร นาคพิน และ ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเต่า และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 40. สิรินาถ ชูสม , พิมพ์แพร พุทธิชีวิน และ นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี. (2561). “การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 41. ศิริชัย ฉางแก้ว , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการปวดไหล่ โดยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี“. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. ปิยาพร สวัสดิโกมล , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช“. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 43. สุภาพร รอดหนู , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). ประสิทธิผลการใช้สมุนไพรแช่เท้าร่วมกับการนวดเท้าเพื่อบรรเทาอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 44. นิศานาถ ไกร , กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช“. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 45. จุติมาศ เม่งช่วย , กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ อรัญญา รักหาบ. (2561). ผลของโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 46. ศิริรัตน์ บุญสูง , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). ประสิทธิผลการใช้สมุนไพรและการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 47. สุจินดา สุขรุ่ง , อารยา ปรานประวิตร และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 48. พรนิตย์ เกื้อบุญ , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในชุมชนบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 49. วาสนา ชัยพรหม , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). พฤกษศาสตร์ผักพื้นบ้านและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 50. ขวัญวลี แก้วชื่น , เกสร เมืองทิพย์ และ ภควดี รักษ์ทอง. (2561). พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 51. พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ , กรณ์ กรภัทรชัยกุล และ ภควดี รักษ์ทอง. (2561). การสกัดและประยุกต์ใช้สารสีจากพืชท้องถิ่นสำหรับใช้ย้อมเนื้อเยื่อพืช ร่วมกับสารช่วยติดสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 52. สุกัญญา บูเก็ม , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). พฤกษศาสตร์ผักพื้นบ้านและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด ในพื้นที่จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 53. กาญจนา ศรีไทย , ภควดี รักษ์ทอง และ รัตนา วงศ์ชูพันธ์. (2561). สมรรถนะการทำงานของเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับการตรวจ วิเคราะห์สารมิทราจัยนินจากพืชกระท่อมในปัสสาวะ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 54. วีรภัทร์ โปณะทอง , ฐิติพงศ์ เครือหงส์ และ วัชรินทร์ บุญเอียด. (2561). การศึกษาเชิงทดลองและออกแบบชุดการทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกอย่างง่าย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 55. วัชรพันธุ์ วิสุทธิ์สิริ , สมคิด นาคขวัญ และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 56. นลินี ผุดเพชรแก้ว , ปารุษยา เกียรติคีรี และ สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์. (2561). “ผลการใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 57. นิกร สุวรรณโณ , ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัยสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 58. วิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว , วัฒนา รัตนพรหม และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 59. อนุวัฒน์ แก้วจันทร์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 60. คำนวณ มุสิกลาย , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ พรรณอร อุชุภาพ. (2561). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 61. พิไลพร เห้งขาว , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารกับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 62. ศิรินทริกา อยู่สกุล , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 63. ธัญรัตน์ บุตรพรหม , สมคิด นาคขวัญ และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การพัฒนาการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนท่าชนะสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 64. กรรณิการ์ ถนิมกาญจน์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 65. สุธิศา ศรีกลับ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 66. สันติศักดิ์ ผุดเอียด , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 67. นุชจรีย์ สุขเจริญ , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 68. ศุภชัย ชิตกุล , สมคิด นาคขวัญ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครู
  โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 69. กิตติพงษ์ จิตรักดี , สมคิด นาคขวัญ และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 70. จาตุรนค์ แก้วรักษา , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 71. สุภาภรณ์ กล้าหาญ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “ปัญหาการดำเนินงานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี“. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 72. ระพีพรรณ ด้วงอินทร์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 73. ปัตมา ณ นคร , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ มัทนียา พงศ์สุวรรณ. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 74. มนพร เหมทานนท์ , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 75. จิตรา เผือกสวัสดิ์ , วัฒนา รัตนพรหม และ กฤษณี สงสวัสดิ์. (2561). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิป. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 76. ศุภลักษณ์ คะเชนทร์ , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ธัญญา กาศรุณ. (2561). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 77. ศิรินภา เมรัตน์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 78. สุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

 1. ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. ณัฐภัทร แสงมณี , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). พฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. จันทนี ฮั่นเจริญ และ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์. (2561). การธำรงรักษาพนักงานของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ณัฐภรณ์ เกตุชู และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. แวววัน รักษาแก้ว และ , สิญาธร นาคพิน. (2561). คุณภาพการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. พัชราวดี ตรึกตรอง และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 7. ฐานิญา ทองสุข และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา โรงแรม เดอะ แฟร์เฮาส์ บีช รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8. กีรติกร มากศิริสกุล และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ความสำเร็จของธุรกิจโรงพิมพ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. กนกวรรณ ลักษณะสมบูรณ์ และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). “ความคุ้มค่าจากการตัดสินใจขายเศษยางพาราของเกษตรกร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. สุภาภรณ์ เสนทอง และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ความสำเร็จของธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. ธัญญาลักษณ์ จงราช และ อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ประสิทธิผลของการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 12. อัมพวัน คงสุข , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. จุฑารัตน์ แก้วแสง , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. สุนันทา อุดมศรี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 16. ธนพร ศรีสุวรรณ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 17. จักรพงษ์ ทองเมือง , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. สุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
  ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 19. เอกพงษ์ สมหา , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
  ตามหลักอิทธิบาท 4 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 20. ราษฎร์ธานี กิมเสาร์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 21. สายใจ ชูฤทธิ์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 22. ปรียาพร ไชยพลบาล , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. อุไรวรรณ ชูมี , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. กนกวรรณ ปาลคะเชนทร์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. ณัฐธยาน์ ชำนาญกิจ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. เบ็ญจมาศ หนูไชยทอง , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 27. สุภาวดี ทองสำฤทธิ์ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 28. นภารัตน์ พิมพ์เดช , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 29. วิภาวดี อินทร์ด้วง , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 30. กณิษฐา ทองสมุทร , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 31. วัชราภรณ์ คงเกิด , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. ภัสราภรณ์ ผอมทอง , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 33. จิราพรรณ เสียงเพราะ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. จีรนันท์ สิทธิดำรงค์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 35. กมลวรรณ ยุวเดชกุล. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 36. มณฑิรา คงยิ่ง , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 37. ณัฐพงค์ แสงอำพร , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 38. เศวต สิมประดิษฐ์พันธ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 39. พิรุณพร ศิริรัตน์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 40. กิตติชัย โสภณอัมพรนนท์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 41. สาวิตรี อมรามร , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. รัตติยา จันทร์เอียด , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 43. เกตุวดี บุญเปีย , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 44. มยุรา เมษนิคม , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 45. ญดา เพชรดำ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 46. อรวลี เทพนุรักษ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 47. จรัส แก้วมณี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 48. เสาวนีย์ ขุนประดิษฐ์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 49. ปรัชญา กาดีโลน , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 50. มัทนียา พยัฆวรรณ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 51. กุสินา รอดทอง , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 52. จันทร์จิรา ใจงาม , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัย ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 53. ณัฐสุภางค์ แซ่เจียม , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 54. ยุทธกานต์ ขวัญช่วย , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 55. วีณา คำคุ้ม , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “พฤติกรรมการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดพังงา”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 56. ธารทิพย์ ดำยศ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 57. สกาวเดือน ศิริรัตน์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 58. ภัททิยา ชื่นวิเศษ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผล การดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 59. กฤษณา คลิ้งเคล้า , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 60. จิรวัฒน์ ศรีสุเทพหิรัญญา , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองและประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในเขตอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 61. อิสรา จันทราช , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). ประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 62. จุฑามาศ เพ็ชรมณี , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 63. ซาฝีน๊ะ แอหลัง , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 64. ปิยะนุช บัวชุม , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 65. จันทร์เพ็ญ แจ่มจันทร์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาว. (2561). การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 66. นรีรัตน์ อุสายพันธ์ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ แสงรวี วิฑูรย์พันธ์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา : กิจการน้ำมันหล่อลื่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์มาเก็ตติ้งกรุ๊ป. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 67. บุญโชติ ไวถาวร , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี