📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2544

  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : อภิชัย เอกวนากุล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2544
  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การลดความเครียดโดยวิธีให้คำปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางในญาติผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : โสภา มุสิโก /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2544
  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดชุมพร/ผู้วิจัย : ปัญจภรณ์ ไกรวิลาส /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2544
  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบประชาสังคม ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุนทร นนทเกษ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2544
  • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนางานรณรงค์เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร โดยใช้กลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน /ผู้วิจัย : ลิเลียน วิวัฒน์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2544