ดุษฎีนิพนธ์

 1. ขวัญใจ บุญสินธุ์ , ณรงค์ พุทธิชีวิน และชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน. ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 2. บุศรินทร์ นาคอุบล , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และชิรวัฒน์ นิจเนตร (2560) ภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนที่มุ่งสัมฤทธิผลของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : องค์ประกอบและตัวชี้วัด . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 3. ประเสริฐ พืชผล , นิคม จารุมณี และผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ (2560) รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้ . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 4. ผกามาศ หอมกอ , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และนิคม จารุมณี (2560) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 5. ยศวดี ดำทรัพย์ , ณรงค์ พุทธิชีวิน และวันชัย ธรรมสัจการ (2560) การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 6. วรรณยุพา กาญจนพงศ์ , ณรงค์ พุทธิชีวิน และชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) การพัฒนาชุดฝึกอบรมสัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้นำเยาวชน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 7. วิสัณห์ พาหะมาก , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และอิศรัฏฐ์ รินไธสง (2560) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 8. สัมพันธ์ กลิ่นนาค , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และวันชัย ธรรมสัจการ (2560) การพัฒนาสมรรถนะเชิงการจัดการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตสุขภาพที่ 11 เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 9. สำรวย ภักดี , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และวันชัย ธรรมสัจการ (2560) รูปแบบเชิงสาเหตุการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคใต้ . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 10. สุภาพร ยิกุสงข์ , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 11. อรชพร มีพัฒน์ , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และนิคม จารุมณี (2560) “ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้” . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)
 12. อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ , ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ และนิคม จารุมณี (2560) กลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนของครูประถมศึกษาในทศวรรษหน้า . ดุษฎีนิพนธ์ ค.ด. (ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา)

วิทยานิพนธ์

 1. กนกวรรณ ทองพรหม , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ (2560) คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 2. กมลวรรณ แก้วมณี , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ (2560) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 3. กฤษณะ กลางเดือน , ดร.จตุพล ชูจันทร์ และ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม (2560) แนวทางในการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของประชาชนในหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 4. ขนิษฐา ทองนาโพธิ์ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 5. ขนิษฐา ยศเมฆ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข (2560) ” ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณทางการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 6. คชาภรณ์ ปานคล้าย , ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 7. เครือทิพย์ แสงพิทักษ์ , ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) ผลสัมฤทธิ์ของวิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 8. จันทณา นวลแก้ว , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 9. จันทิมา องอาจ , ดร.บรรเจิด เจริญเวช และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) การบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 10. จารี พรมสง , ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา (2560) ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสามารถ ในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 11. จิรัฎฐ์ เนียนเถ้อ , ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง (2560) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 12. จิลมิกา รุ่งสินเมธา , ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 13. เจริญพงศ์ อินทรมณี , ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโซ่อุปทานกับความสามารถในการให้บริการของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 14. ชฎาทิพย์ กาญจน์สำเริง , ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง และ ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ (2560) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอนและการสอนแบบปกติ . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 15. ชนิตพล ฉ้วนตั้น , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 16. ชัยณรงค์ ทรงทอง , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) การเสริมพลังอำนาจในการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 17. ชาลีนา นาฆาลอ , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 18. ชุติมณฑน์ โมระมัต , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางกับวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 19. โซเฟีย อีซอ , และ (2560) การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 20. ณปภัช ผอมจีน , ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ และ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว (2560) การพัฒนาชุดฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 21. ณภัสทร์ วารีวัชรสกุล , ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) การจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจลานปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 22. ณัฐภาวี นิลสวัสดิ์ , ดร.ธัญญา กาศรุณ และ ดร.เอนก สุดจำนงค์ (2560) การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
 23. ดรุณี วัชนะ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 24. เตชินณ์ อินทบำรุง , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 25. ทัดดาว ถนัดกิจ , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสิทธิผลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดพังงา . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 26. ทิยานันท์ ทองสงฆ์ , ดร.พิมพลักษณ์ โมรา และ ผศ.ดร.ปริศนา รักบำรุง (2560) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 27. ธนัชชา รอดกันภัย , ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด และ ดร.จตุพล ชูจันทร์ (2560) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษา นักศึกษา กศน. ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 28. ธารทิพย์ หญีตจันทร์ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 29. นภสร เสาวคนธ์ , รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม และ ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ (2560) การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง ฟังก์ชัน โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
 30. นฤมล ทิพย์พินิจ , ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ (2560) “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช” . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 31. นวพร เอกจินดา , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) ผลการใช้ชุดฝึกอบรมโดยใช้สถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของบุคลากรร้านกาแฟ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 32. นวลแพรว บุญรอดชู , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงส์ และ ดร.กนกกานต์ มาศวิวัฒน์ (2560) การพัฒนาชุดการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 33. นาตยา จงกล , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 34. นาตยา สุวรรณจันทร์ , ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 35. นิจนา ศรีธรรมราช , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในเขตภาคใต้ . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 36. นิตยา อินทรภูมิ , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กับการจัดการความรู้ของครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 37. นิทัศ ไหมจุ้ย , ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม และ ดร.จตุพล ชูจันทร์ (2560) รูปแบบการจัดการไร่ข้าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 38. เนติ แสงสุริยัน , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 39. บุษบา พรมจันทร์ , ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ และ ดร.สิทธิโชค ทรงสะอาด (2560) ผลของการรณรงค์ให้ความรู้ต่อตัวแบบการแพร่ระบาดของโรคฉี่หนู . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
 40. บุษรา เกษีสม , ดร.อารยา ปรานประวิตร และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 41. บูรฉัตร บัวหยู , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ เอ็ม ไอ เอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 42. เบญจมาศ ทรายอ่อน , ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด และ ดร.จตุพล ชูจันทร์ (2560) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้าครัวเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 43. ปฐมธิดา บัวสม , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสรรถนะแห่งตนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงในตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 44. ประเสริฐ มัยทอง , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการสร้าง ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 45. ปริภัทร์ เนื่องเยาว์ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูและผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 46. ปารเมศ เสนาสนะ , ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ และ ผศ.ดร.พิมพ์สุภาว์ จันทนะโสตถิ์ (2560) ผลของโปรแกรมฝึกคิดเชิงบวกต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ติดยาเสพติดหญิงในเรือนจำอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 47. ปาริชาติ คงคาชัย , และ (2560) – . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 48. ปิยวรรณ บุนนาค , ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง เล่าเรื่องเมืองชุมพร รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 49. ปิยานันท์ นิ่มวุ่น , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ . วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 50. ปุญธิดา จิตต์รัตน์ , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส (2560) ผลการใช้หลักการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 51. พนิต กอกำเกษ , ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ และ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ (2560) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนร่วมกับกิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 52. พรเพ็ญ ศรีสุชล , ดร.อารยา ปรานประวิตร และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย. น้อย) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ CIPP Model . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 53. พระปลัดธวัช ทองยอด , ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด และ ดร.จตุพล ชูจันทร์ (2560) แนวทางฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 54. พัชริณี สมผล , ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ผศ.ดร.ว่าที่ รต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 55. พันธุ์ทิพย์ บุญเกื้อ , ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ ดร.รุ่งนภา จันทรา (2560) การศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 56. พุฒิยา เพชรคง , ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินงานกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจการผลิต ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 57. ภัททิรา เดชฤกษ์ปาน , ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี และ ดร.พนาน้อย รอดชู (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 58. ภาณุพงศ์ เพชรกูล , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 59. ภารตี โพธิ์ราม , ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งคำถามตามแนวคิดของบลูมในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 60. มยุเรศ แขสมบุญ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช (2560) บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 61. รัษฎากร รุ่งแดง , ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด และ ดร.ภควดี รักษ์ทอง (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงกับการมองเห็นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 62. รุจิรา ภูมิไชยา , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ และ ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง (2560) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 63. ฤทัยชนก หนูสอน , ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน (2560) อุปสงค์การใช้บริการโรงภาพยนตร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 64. ลัดดา ชัชวาลย์ , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 65. ลัดดาวัลย์ ละอองสุวรรณ , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับขวัญและกำลังใจของครูในการบริหารงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 66. วรรณดี ธานีรัตน์ , ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การรำมโนราห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 67. วรารัตน์ นาพิรุณ , ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม (2560) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจที่คงทน รายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคผังกราฟฟิก . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 68. วันทิพย์ สามหาดไทย , ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 69. วันวิสาข์ ด้วงสีนวล , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในจังหวัดพัทลุง . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 70. วารินทิพย์ จันทร์ทอง , ดร.สิญาธร ขุนอ่อน และ “ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช” (2560) ปัจจัยนำของการรับรู้ความเสี่ยงกับความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 71. วิภาณี ทองคำ , ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 72. วิษณุ ทรายแก้ว , ดร.จตุพล ชูจันทร์ และ ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม (2560) พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืนของประชาชนบ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 73. วุฒิชัย พิมช่างไม้ , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงส์ และ ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ (2560) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดการเรียนและการสอนแบบปกติ . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 74. ศราวุธ เทพสุภา , ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ และ ผศ.ดร.สุธน ช่วยเกิด (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 75. ศศิธร เทือกสุบรรณ , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.วาสนา จาตุรัตน์ (2560) แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 76. ศิมาภรณ์ สิทธิชัย , ดร.สิญาธร ขุนอ่อน และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพบริการ ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 77. ศิรดา เสนพริก , ดร.อารยา ปรานประวิตร และ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี (2560) ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในโปรแกรมสุขศึกษาในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 78. ศุภชัย ทองจันทร์ , ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด และ ดร.สมคิด รัตน์พันธ์ (2560) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 79. ศุภมิตร จันทะคาม , ดร.สนชัย ใจเย็น และ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ (2560) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ของอุทยานธรณีขอนแก่นอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น . วิทยานิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 80. ศุภลักษณ์ ลีฬหคุณากร , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 81. สวนีย์ ศรเกษตริน , ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน และ ดร.เกษร เมืองทิพย์ (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 82. สายทิพย์ จันทนานนท์ , ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร และ ดร.สมคิด รัตนพันธุ์ (2560) การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 83. สินชัย ทองศรี , ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร และ ดร.สมคิด รัตนพันธุ์ (2560) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบล สมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
 84. สิรินทรา อภัยกุล , ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน และ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ (2560) การพัฒนาชุดการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 85. สุชานาฎ หนูฤทธิ์ , ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ และ ดร.ธัญญา กาศรุณ (2560) การวิเคราะห์กระบวนการและยุทธวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาปลายเปิด . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
 86. สุทธิพงษ์ หลิกแก้ว , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ (2560) การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 87. สุทธิรัตน์ แช่มช้อย , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) “ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานโรงเรียนกับประสิทธิผลของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 88. สุธาสินี จันทร์แจ่มใส , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ภาพลักษณ์ตราสินค้า กับความจงรักภักดีของผู้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 89. สุนันทา รอดเกิด , รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์ และ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ (2560) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพืช โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 90. สุภัทตรา ทองเอี้ยว , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการห้องจัดเลี้ยงโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 91. สุภาวดี ใกล้ถิ่น , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในการทำงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 92. สุภาวดี พงษ์แพทย์ , na และ na (2560) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยากับมาตรการควบคุม . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
 93. สุรัชดา จันทร์เพชร , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ (2560) ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 94. สุวิชศรี สุขทร , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 95. โสภิดา ทองนุ้ยพราหมณ์ , ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต และ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ (2560) การศึกษาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการสอนแบบโฟร์แมทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 96. โสรธัส ปุ่นสุวรรณ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายสำหรับการใช้บริการโรงแรมสีเขียว ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 97. หทัยชนก เดชะ , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านควนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 98. อธิพงศ์ จ่าแก้ว , ดร.สิญาธร ขุนอ่อน และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับคุณค่าตราสินค้าสมาร์ทโฟนในทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 99. อนุธิดา อักษรกูล , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 100. อภิวัฒน์ วัชราพงษ์ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข (2560) พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 101. อรชพร ร่วมสนิท , ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส (2560) การใช้เทคนิคการเติมข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ)
 102. อรทัย คำทวี , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีของผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 103. อรอนงค์ แก้วขาว , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมมการป้องกันโรคอ้วนของเด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 104. อรุณรัตน์ ชื่นปลัด , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน (2560) ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 105. อลงกรณ์ รักษาพราหมณ์ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟแฟรนไชส์ ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 106. อัชฌานี สิงขโรทัย , ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ “ดร.สาโรจน์ เพชรมณี” (2560) ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 107. อาทิตยา ศักดิ์จันทร์ , ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 108. อาภาพร ธนวนิชนาม , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) การศึกษาการใช้หลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 109. อารมย์ เทพเกื้อ , ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ผศ.ดร.ว่าที่ รต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง (2560) การพัฒนาชุดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 110. อาริษา วัฒนครใหญ่ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 111. อุษา ศรีสุดา , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 112. เอกพล กาญจน์สำเริง , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับความสำเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

การค้นคว้าอิสระ

 1. กฤติเดช พรหมเสน , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.วาสนา จาตุรัตน์ (2560) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 2. กิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 3. จุฑามาส เรืองเพ็ง , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 4. ฉวีวรรณ บุญชูดำ , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 5. ชฎาพร เพ็งแก้ว , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 6. ชไมพร พัฒนะ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 7. ณัฐพงศ์ จันทร์น้อย , ดร.บรรเจิด เจริญเวช และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) การให้บริการของกองช่าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 8. ดาราวดี บรรจงช่วย , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) “ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร” . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 9. ตะวัน คงทวัน , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้การนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 10. ธนกฤต จันทร์ทับทิม , ดร.สนชัย ใจเย็น และ ดร.บรรเจิด เจริญเวช (2560) การจัดการในการให้บริการของสถานีบริการก๊าซแอลพีจี กรณีศึกษา ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 11. ธิดารัตน์ ประจักษ์ , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 12. นพดล สุริแสง , ดร.บรรเจิด เจริญเวช และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 13. นฤมล กุลน้อย , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างบรรยากาศองค์การความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 14. นันทวิทย์ ชูเชื้อ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 15. บรรจง จารุปกรณ์ , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ (2560) การจัดทำแผนชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 16. พิเชษฐ์ กัณหะเสน , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) คุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษา : แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 17. พุทธพร จันทร์สุข , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ (2560) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 18. ภัทราภรณ์ รักษาวงศ์ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การศึกษาวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 19. เมทินี นาคมิตร , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ (2560) “คุณภาพการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอไชยา
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 20. รณธิชัย แสงสด , และ (2560) คุณภาพชีวิตของลูกเรือประมงอวนดำสัญชาติไทย กรณีศึกษา : แพปลาโชคสุดารัตน์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 21. รุ่งนภา ฟรานซิส , ดร.บรรเจิด เจริญเวช และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 22. รุ่งระวี เมฆไลย , ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 23. วศุธน เรืองขนาบ , ดร.วาสนา จาตุรัตน์ และ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ (2560) การจัดการ 5 ส ของอู่รับงานประกันซ่อมสี และตัวถังรถยนต์เฉียบรวมช่าง (999) . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 24. วันใหม่ สืบชนะ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 25. วิจาริณี จุลกัลป์ , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ na (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความเข้าใจกับการตัดสินใจทำศัลกรรมตกแต่งเสริมความงามของประชาชนในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 26. ศรชัย อุ่นสอน , ดร.บรรเจิด เจริญเวช และ ดร.สนชัย ใจเย็น (2560) แรงจูงใจที่มีผลต่อการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน กรณีศึกษา : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 27. ศักดิ์ชริน อาจหาญ , และ (2560) การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 28. ศิริรัตน์ จารุปกรณ์ , ดร.สนชัย ใจเย็น และ ดร.บรรเจิด เจริญเวช (2560) ประสิทธิภาพการจัดการงานสังคมสงเคราะห์ในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 29. ศุภกิจ แสวงหาสินทรัพย์ , ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย และ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้อีโคคาร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 30. สมควร ชุมชอบ , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 31. สาลิตา เรียนทัพ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู ในอำเภอสรรคบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 32. สิทธิพร จันทร์สุวรรณ , ดร.วาสนา จาตุรัตน์ และ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ (2560) การให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 33. สิทธิศักดิ์ สุขเจริญ , และ (2560) การกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชน กรณีศึกษา ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 34. สุกัญญา ขุ้ยย่อง , และ (2560) การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 35. สุดารัตน์ เกตุแก้ว , ดร.สนชัย ใจเย็น และ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ (2560) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 36. สุนิษฐา เจริญวิทย์ธนเดช , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) การบริหารงานสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 37. สุพิมพ์ญาพัชร บวยหอย , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอปลายพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 38. สุภาภรณ์ ศรีทิพย์ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับการดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 39. สุริยาภรณ์ บุญชัย , ดร.วาสนา จาตุรัตน์ และ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ (2560) คุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนและบัตรของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 40. เสาวณี เกลี้ยงอักษร , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบริหารงานตามกฎกระทรวงของสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครู ในอำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 41. อธิภัทร ทองพัฒน์ , ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) “การมีส่วนร่วมของครูในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2” . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 42. อรสา เพชรนุ้ย , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ค้นคว้าอิสระ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 43. อุศนา ศรีขวัญ , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ (2560) คุณภาพการบริการของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ภาคนิพนธ์

 1. กฤตกร เมืองพรหม , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 2. กิจกิรฏา โชติอำไพ , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (2560) ” การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1″ . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 3. จิตราพร สายอรุณ , ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) การศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 4. จิรวดี ชนะพล , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองวัยทำงาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 5. ฉลอง สุดประเสริฐ , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) ” ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ
  เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง” . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 6. ชฎารัตน์ ฤทธิรุตม์ , ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ na (2560) การรับรู้ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 7. ชินวุฒิ ช้างกลาง , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2560) การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 8. ชุติมา คงวิจิตร , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.วาสนา จาตุรัตน์ (2560) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 9. ดลพร ใจกว้าง , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ na (2560) ” ความสัมพันธ์ระหว่างกุลยุทธ์การตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ
  ร้านคาเฟ่อเมซอนในปั๊มน้ำมัน ปตท. อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 10. ดวงกมล ยืนยง , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ na (2560) ” สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่
  จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 11. ดวงรัตน์ สุวรรณเนาว์ , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค (2560) ส่วนประสมทางการตลาดของร้านกาแฟอเมซอนในจังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 12. ทัศน์วรรณ อรัญ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 13. ทิพวัลย์ ศึกเสือ , ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี และ ดร.สิญาธร ขุนอ่อน (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการกับความจงรักภักดีของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อโรงแรมและรีสอร์ทในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 14. ธนกาญจน์ พุทธินันท์ , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ na (2560) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจสปาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 15. ธีระพงษ์ บุญฤทธิ์ , ดร.สนชัย ใจเย็น และ ดร.บรรเจิด เจริญเวช (2560) การบริหารจัดการศูนย์ฟิตเนส กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 16. นฤทธิ์ จันมณี , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข (2560) สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่ปรึกษา . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 17. นันทพงศ์ เพชรรักษ์ , ดร.สนชัย ใจเย็น และ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ (2560) การดูแลผู้สูงอายุของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 18. นิภาวดี ขันทอง , ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค (2560) คุณภาพบริการของการส่งเสริมการขายในการใช้ The One Card ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 19. ปิยะ แก้วเงิน , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) แนวทางการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวพื้นที่อุบัติการณ์สูง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 20. พิมพ์ชนก ทับแก้ว , รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ ดร.วาสนา จาตุรัตน์ (2560) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูเถื่อน ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 21. พิมพา ปานศิริ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี ตามการรับรู้ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 22. มาลี ยกย่อง , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 23. รัตนวรรณ นันทเกษตร , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 24. วริทธิ์ อารีย์กุล , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี (2560) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 25. วัชรินทร์ เดชยอดยิ่ง , ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และ na (2560) ” ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้าร้านสมุยโฟโต้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 26. วัลภา รักบำรุง , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ na (2560) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 27. วิจารณ์ คงระเรื่อย , ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) การศึกษาสภาพการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนเครือข่ายวิภาวดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 28. วิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ , ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร (2560) พฤติกรรมการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจัดเก็บขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 29. ศรินธร มีเพียร , ดร.สมคิด นาคขวัญ และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2560) การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 30. ศศิธร ศรีสกุล , นายประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ นางสาวอรัญญา รักหาบ (2560) ปัจจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 31. ศุภวรรณ ชูใจดี , ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) กระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ เจตคติและการปฏิบัติในการสวมหมวกนิรภัยของแกนนำชุมชน ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 32. สุมิตตา จันทร์เขียว , ดร.ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ประสบการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 33. หรินทร์ ใจหนัก , ดร.อารยา ปรานประวิตร และ ผศ.ดร.อารี พุ่มประไวทย์ (2560) คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง . ภาคนิพนธ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 34. อภิญญา ศรีอักษร , รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ และ ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค (2560) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . ภาคนิพนธ์ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
 35. อรชร สุวรรณรัตน์ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.พรศักดิ์ อาษาสุจริต (2560) การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 36. อำนาจ ศรีเทพ , รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ ดร.สมคิด นาคขวัญ (2560) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูผู้สอนในอำเภอพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . ภาคนิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)