ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

หลักสูตร
แถบสี
ตัวอย่างรูปถ่าย
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • ครุศาสตรดุษฎี (ค.ด.)
สีฟ้า
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
สีแสด
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สีชมพู
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สีเหลือง
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
สีน้ำตาล
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
สีบานเย็น
  • นิติศาสตรมหาบัณบัณฑิต (น.ม.)
สีขาว
Picture