คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ (2561)

ชื่อหนังสือ : คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้แต่ง : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่พิมพ์ : 2561 พิมพ์ครั้งที่ : 4 พิมพ์ที่ : สุราษฎร์ธานี * อภัยเนื่องไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่.. หากยังไม่ปรากฏข้อมูลสามารถคลิก Download File ได้ที่นี่…

คู่มือการใช้งานอักขราวิสุทธิ์

ตามที่สถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”    บัดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใต้แอดเดรสของสถาบันการศึกษาของท่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ขอส่งวีดิโอ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” และภาพบรรยากาศของงานลงนามฯ                เว็บไซต์โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : plag.grad.chula.ac.th                อีเมล์ : ที่จะใช้ในการกรอกเป็นอีเมล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น *@*u.ac.th วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู