คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ (2561)

ชื่อหนังสือ : คู่มือการเขียนบทนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้แต่ง : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่พิมพ์ : 2561 พิมพ์ครั้งที่ : 4 พิมพ์ที่ : สุราษฎร์ธานี * อภัยเนื่องไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่.. หากยังไม่ปรากฏข้อมูลสามารถคลิก Download File ได้ที่นี่…

คู่มือการใช้งานอักขราวิสุทธิ์

ตามที่สถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”    บัดนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดระบบอักขราวิสุทธิ์ให้ท่านสามารถใช้งานตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์ ภายใต้แอดเดรสของสถาบันการศึกษาของท่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ขอส่งวีดิโอ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” และภาพบรรยากาศของงานลงนามฯ                เว็บไซต์โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ : plag.grad.chula.ac.th                อีเมล์ : ที่จะใช้ในการกรอกเป็นอีเมล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น *@*u.ac.th วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ตัวอย่างรูปถ่าย เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

หลักสูตร แถบสี ตัวอย่างรูปถ่าย ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) ครุศาสตรดุษฎี (ค.ด.) สีฟ้า ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สีแสด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สีชมพู วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สีเหลือง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สีน้ำตาล สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สีบานเย็น นิติศาสตรมหาบัณบัณฑิต (น.ม.) สีขาว Picture