17 ตุลาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)... 
Read More
20 กันยายน, 2018 / News Post

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคพิเศษ) กำ...
Read More
14 สิงหาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

*ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
Read More
8 สิงหาคม, 2018 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

รายละเอียดประกาศฯ และรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561ป.บัณฑิต1
Read More
26 กรกฎาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

Click... อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
Read More
1 2 3 4