21 October, 2019 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

สอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
Read More
8 October, 2019 / News Post

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Read More
2 October, 2019 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
Read More
30 September, 2019 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 ดังรายชื่อและรายละเอียด วันเวลาและสถานที่ สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (**ส่วนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนถิ่น ขยายเวลารับสมัครเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563)
Read More
5 July, 2019 / News Post

ผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
1 2 3 6