5 July, 2019 / News Post

ผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
30 May, 2019 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ปีการศึกษา 2562

Click... รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรายละเอียดการรายงานตัว/ปฐมนิเทศ
Read More
30 May, 2019 / News Post

ประการผลการสอบภาษาอังกฤษเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

CLick... รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
Read More
23 May, 2019 / News Post

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
21 May, 2019 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

รายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
Read More
1 2 3 6