งานทะเบียนและบริการการศึกษา

ประกอบด้วยรายละเอียดในงานต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานทะเบียนและวัดผล รับสมัคร รายงานผลการศึกษา 
 2. ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัว 
 3. การรวบรวมข้อมูลนักศึกษา 
 4. ติดตามการส่งหลักฐานจากนักศึกษา 
 5. บันทึกข้อมูลลงระบบ 
 6. ประมวลผล (คะแนนผู้เข้าสอบ ผลการเรียนนักศึกษาตลอดหลักสูตร) 
 7. ตรวจสอบหลักสูตรและแผนการเรียน 
 8. จัดทำใบประกาศนียบัตร/ทรานสคริปต์/ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบรับรองต่าง ๆ 
 9. จัดทำใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนให้แก่นักศึกษาทุกสาขา 
 10. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเรียนจนสำเร็จการศึกษา 
 11. รับส่งผลการเรียน บันทึกผลการเรียน แก้ไข ติดตามผล 
 12. ด้านการเงินของนักศึกษาในการลงทะเบียน พักการเรียน การรักษาสภาพนักศึกษา โดยประสานกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ 
 13. ประสานกับนักศึกษาโดยออกหนังสือแจ้งนักศึกษาทั้งกรณีนักศึกษาปกติ และนักศึกษาที่มีปัญหาการศึกษา 
 14. ประกาศปฏิทินวิชาการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 15. จัดทำตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ 
 16. ติดตามประสานงานเรื่องการลงทะเบียนผ่านธนาคาร 
 17. ปฏิบัติงานโปรแกรมระบบทะเบียนทั้งระบบ 
 18. วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และหน่วยงาน 
 19. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ