ประกาศมูลนิธิ บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ประกาศมูลนิธิ บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2561 ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือทำการศึกษาวิจัย
    หรือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา
  • ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนสนับสนุนที่ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง
  • ทุนการศึกษา ที่จะให้ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
    • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน
    • ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถยื่นแบบพร้อมหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Click Download ประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และแบบขอรับทุนการศึกษา