รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

         เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

รายละเอียดการรับสมัคร : จำนวน 10 – 15 คน

กำหนดการรับสมัคร

 1. รับใบสมัคร ระเบียบการรับสมัคร
  • สมัครด้วยตนเอง [บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2557]
  • รับสมัครทางไปรษณีย [บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2557]
  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (ออนไลน์) [บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2557]
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [6 มกราคม 2558]
 3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ [9 มกราคม  2558]
 4. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ [12 มกราคม 2558]
 5. รายงานตัว และปฐมนิเทศ [16 มกราคม 2558]
 6. เปิดเรียน [17 มกราคม 2558]

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระบบคะแนน 4.00 น. สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 จะต้องยื่นหลักฐานผลงานทางวิชาการหรือการบริหารเพิ่มเติมเสนอต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการศึกษา หรือด้านการบริหารหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ ทางสังคม หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีผลงานทางวิชาการ / การบริหารองค์กร หรือหน่วยงานทางสังคมที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานแสดงให้คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณา
 4. คุณสมบัตรอื่น ๆ ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักฐานในการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนด
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีมีประสบการณ์ในการทำงาน)
 5. ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  

>>>>Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มการสมัคร<<<<