แหล่งทุนวิจัยในประเทศ
 
ชื่อแหล่งทุน
Website
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ http://www.nrct.net
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ http://www.once.go.th
เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://www.kanchanapisek.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://www.nstda.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ http://www.nectec.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ http://www.mtec.or.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ http://www.biotec.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข http://www.hsri.or.th
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ http://www.cuture.go.th/thai
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) http://www.moe.go.th/webtes
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) http://nccc.thaigov.net
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย http://www.csb.in.th
สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน http://www.nfe.go.th
กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th
กรมวิชาการ http://www.dcid.go.th
กรมการศาสนา http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
กรมการศึกษานอกโรงเรียน http://www.nfe.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี http://www.ttc.moste.go.th
กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://www.tourismthailand.org
การเคหะแห่งชาติ http://www.nhanet.or.th
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย http://www.clt.or.th
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.oepp.go.th
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน http://www.nepo.go.th
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย http://www.moi.go.th/ent55.htm
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ http://www.eppo.go.th
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต http://dmh2001.com
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย http://www.thaiappraisal.org
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน) http://www.sac.or.th
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข http://www.thaiantitobacco.com
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา http://idea.moe.go.th
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย http://www.clt.or.th