ประมวลภาพ : โครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น [28-29 พ.ค. 57]

      ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการการใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต เป็นวิทยาการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้นำท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล, องค์การ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

{AG}20140529{/AG}