12 ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12 ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นลำดับการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นตามกำหนดเวลาที่ทำการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดภายระยะที่ทำการศึกษา ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้