บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ขาของแผ่นดิน” ซึ่งในทุกๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชัฏ ต่อมาเลื่อนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

โดยมี ผศ.สมทรง นุ่นนวล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ” มีการทำบุญตักบาตร สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษา และผู้นำท้องถิ่น ถือโอกาสในการทำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสืบต่อพระราชปณิธาน และจะจงรักภักดีด้วยการสานต่อปณิธาน จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป


14feb2018