OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้ ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธานในพิธิเปิด และ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว บรรยายนเปิดการอบรม  โดยมี ดร.อรชพร มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม เป็นวิทยากรบรรยายนในเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต” และ “ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน โรงเรียนสุจริต” และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษาได้