หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา

ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5)
  Principle and Techniques for Educational Administration and Management
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการบริหารและบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารตามสถานการณ์ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตของนักบริหาร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การบริหารงานแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงต่อไป
Theories, concept and principles process and function of educational administration, administrative techniques:management by objectives, total quality management, participatory management, contingencies management, schoolbased management and managent based on good governance. Educational management in multi cultural society. Planning for educational development: strategic planning, and annual action plan. Risk and conflict management. Curriculum development and school curriculum, learning management and supplementary teaching, learning measurement and evaluation, curriculum evaluation, learners’ competencies development and one stop service management.