การบริหารจัดการสถานศึกษา

ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5)
  School Management  
ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหาร งานบุคคล การบริหาร        งานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ของสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไป หลักและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา การวาง แผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน และ           การบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และธรรมภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา
Theories, principles, process and duties in schools management, academic affairs administration, internal supervision for quality development and best practice. Administration in learning sources and environment for supporting learning management, innovation and information technology for administration and learning management. Development in personnel administration, general administration. Budgeting and material management. Principles and process in educational quality assurance: internal and external assurance and monitoring. Planning for effectiveness and efficiency in educational administration, curriculum and activities for student development management, management for students’ life skills development, student support system and good governance in school administration.