การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

ADM0306 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(150)
  Practicum Educational Administration  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และสถานศึกษาตามประเภทและระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ด้วยการนำเอาทรัพยากร แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบริหารร่วมสมัย และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำโครงการและบริหารโครงการทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้มาบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การวางแผนการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา การประเมินผลการจัดและการบริหารการศึกษา การนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ
Professional practice on educational administration in educational institute and school, according to national education act and others law. Using of administrational resources based on theories, concepts and contemporary innovation and experience to apply under coaching and mentoring of school administrator and university supervisors. Educational project conducting and management, academic affair management, knowledge management in educational administration, educational supervision and internal supervision, evaluation in educational administration and results using, reporting and study visiting in country and abroad.

[pdf_all_attachments]