ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6)
  Educational Philosophy for Instruction Development  
การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนด แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
The analysis of the educational philosophies which influences on the Thai education concepts, the educational reform focusing on the sustainable development of the learning process, student-centered development, construction of knowledge from the environment, society, beliefs, traditions, cultures, wisdom and way of life, Sufficiency Economy Philosophy applied to the direction of appropriate instruction within the context of Thai society