กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ

LAW1506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
  Comparative Criminal Procedures Law  
หลัก ทฤษฎี ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอว์ โดยเน้นถึงกระบวนการสอบสวน การนำคดีขึ้นสู่ศาล การพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษาคดีอาญา
The theories, differences, and similarities of the criminal procedure law of Common Law countries and Civil Law countries by focusing on the investigation process, bringing the case to court, consideration and hearing of evidence in court as well as judging crimes.