กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

LAW1602 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
  Comparative Administrative Law  
ความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึง หลักกฎหมายปกครองที่สำคัญระหว่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ กับระบบกฎหมาย คอมมอนลอว์ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมายปกครองไทย
The meaning of comparative laws, comparative administrative laws and the principles of major international administrative laws in Civil Law countries and Common Law countries for analyzing Thailand Law