ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน

LAW1605 ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
  Advanced Problems in Public Law  
ปัญหาต่าง ๆ ว่าด้วยการควบคุมการกระทำของฝ่ายปกครอง การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ ปัญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ แนวความคิดและการให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของมหาชน และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดหัวข้อเฉพาะในการศึกษา
The problems of the administration’s acts and discretion controlled by judiciary, the problems of regulating the provisions of law to conform the Constitution, the concept and the protection of freedom of public and specific problem relevant to public law. lecturers define specific subjects in the study