สัมมนาทางกฎหมาย

LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6)
  Seminar in Law  
ปัญหาในสถานการณ์สังคมปัจจุบันและทันสมัยในกฎหมายมหาชนรวมไปถึงกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อนำมาถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้ และวิเคราะห์ หาทางออกบนพื้นฐานหลักวิชาการนิติศาสตร์
The problems in current social situation in public law as well as Criminal Law and Criminal Justice to generate the discussion, knowledge exchange and finding the solution on the basis of jurisprudence principles