MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
  Management and Organizational Behavior  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ รวมถึงรูปแบบและบทบาทของภาวะผู้นำ พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมของคนในองค์การ การจูงใจการสื่อสารในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมขององค์การ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพฤติกรรมองค์การ